Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 29.01.2021 – 18.03.2021

  1. Sytuacja związana z pandemią COVID -19:

- trzecia fala pandemii

-  znaczący wzrost zachorowań w Gminie Słomniki /stan na 15.03.2021r. 43 osoby chore w izolacji domowej, 93 osoby w kwarantannie/

- odwołane wszystkie imprezy plenerowe na rok 2021

- zgromadzenia publiczne ograniczone do 5 osób

2. Spotkania

- Wideokonferencje z Wojewodą Małopolskim na temat programu Dostępność Plus

- Zebrania sprawozdawczo – wyborcze we wszystkich jednostkach OSP

- Udział w posiedzeniu Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski – program ochrony powietrza

- Spotkanie w sprawie gazyfikacji gminy: Brończyce, Kępa, Januszowice, Miłocice, Zaborze, Polanowice, Szczepanowice, Ratajów, Sosnówka, Wesoła, Zagaje Smrokowskie

- Spotkanie z przedstawicielami TAURON Dystrybucja w sprawie podwyższonego standardu konserwacji oświetlenia ulicznego – konserwacja i wymiana lamp

- Wideokonferencja na temat drogi powiatowej na Zaborzu

- Szkolenie na temat Klastrów Energii

- Spotkanie z Komendantem Miejskim PSP

- Posiedzenie Rady oraz zebranie walne LGD Jurajska Kraina

3. Złożone wnioski:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych /2 nabory/,

- Fundusz Dróg Samorządowych,

- Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego /BRD/

Brak informacji o rozstrzygnięciach

4. Drogi

Gminne

Zostały wykonane dokumentacje projektowe na remont dróg:

- „Remont drogi gminnej nr ewid. 306 w miejscowości Trątnowice”

- „Remont drogi gminnej nr ewid. 562/2 i 562/3 w miejscowości Zagaje Smrokowskie”

- „Remont drogi gminnej nr ewid. 53/3, 54/2 i 55/5 w miejscowości Szczepanowice”

Zostały wykonane dokumentacje na remont dróg rolniczych:

- „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Miłocice – Przestańsko

- „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Janikowice – Dziewięcioły

- „Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych działka nr ewid. 300/5 w m. Lipna Wola”

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie powyższych dróg

Zarząd Dróg Wojewódzkich – budowa chodnika Brończyce – Waganowice / lista rezerwowa/

 5. Przetargi:

 1. Wykonanie załadunku, wywozu i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z pokryć dachowych z terenu Gminy Słomniki w roku 2021.

Wykonawca: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. Ul. Wita Stwosza 5A, 02-661 Warszawa

Wartość zadania: 441,72 za jedną tonę  przewidywane 100 ton łącznie 44172,00 zł

Termin realizacji: I Etap - do 30 czerwca 2021, II Etap - do 30 listopada 2021

 1. Wykonanie prac pielęgnacyjnych drzew różnych gatunków w ilości około 30 sztuk rosnących na terenach będących w posiadaniu Gminy Słomniki w roku 2021 z podziałem na zadania:
  Zad I: drzewa o średnicy do 50 cm
  Zad II: drzewa o średnicy od 50 do 100 cm
  Zad III: drzewa o średnicy powyżej 100 cm

Wykonawca: Zakład Specjalistycznych Usług Leśnych Eugeniusz Mazur Polanowie 17a

Wartość zadania: Zad I: drzewa o średnicy do 50 cm  540,00 zł brutto      
                                Zad II: drzewa o średnicy od 50 do 100 cm 846,00 zł brutto                                               
                                Zad III: drzewa o średnicy powyżej 100 cm 1080,00  zł brutto                                            
                                Łącznie umowa do 25000 zł

Termin realizacji: I Etap - do 30 czerwca 2021, II Etap - do 30 listopada 2021

 1. Świadczenie usługi przewozu w zakresie gminnego transportu na terenie gminy Słomniki w ramach linii komunikacyjnej relacji Słomniki Osiedle - Niedźwiedź PKP

Wykonawca: Trans-Bek Adam Przybek  Gołyszyn 86 , 32-046 Gołyszyn 

Wartość zadania: 106 954,21 zł

Termin realizacji: od 08.03.2021 do  31.12.2021

 1. Monitoring składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Polanowice w 2021.

Wykonawca: SGS Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Kazimierza 3 , 01-248 Warszawa

Wartość zadania: 5122,95

Termin realizacji: I Etap - do 30 czerwca 2021, II Etap - do 30 listopada 2021

 1. Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki w 2021 r.

Wykonawca: Prace Remontowo – Budowlane Katarzyna Górnikowska Wilków 84,

Wartość zadania: 81 500 zł brutto

Termin realizacji: 21.05.2021r.

Przetargi ogłoszone:

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki
   Od 01 lipca 2021 do 30 czerwca 2022

Termin otwarcia ofert: 26.03.2021

 1. Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Orłowie.

Termin otwarcia ofert: 23.03.2021

6. Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z budową szkoły w Niedźwiedziu VI etap
 2. Podpisano umowy na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i kultury fizycznej /11 wniosków, 8 umów – 300 000zł/
 3. Ogłoszono konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
 4. PROGRAM CZYSTE POWIETRZE - wnioski złożone – 12
 5. Kontrole interwencyjne palenisk i kontrole wysypisk śmieci:

- ekointerwencje - 26

- wykryte nieprawidłowości podczas kontroli palenisk - 3

- pobrane próbki popiołu podczas kontroli - 2

- ekointerwencje dotyczące śmieci – 11

Badanie domów kamerą termowizyjną – 5

 1. Wykonano przedmiar robót i kosztorys inwestorski dotyczący remontu garażu i pomieszczenia szkoleniowego w remizie OSP w Słomnikach. Planowany zakres do wniosku w ramach programu Małopolskie OSP 2021.
 2. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dotyczącą budowy placu zabaw w miejscowości Prandocin Iły
 3. Opracowywana jest dokumentacja związana z budową wiaty w Miłocicach przy budynku wielofunkcyjnym. Złożono wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.
 4. Odbyły się dwie narady z Wykonawcą realizującym inwestycje związaną z rozbudową i przebudową budynku po ZGKiM w Słomnikach. Konsultacje dotyczyły zaproponowanych programu funkcjonalno-użytkowego budynku, zagospodarowania terenu
 5. Złożony został wniosek do UMWM dotyczący prac konserwatorskich w celu odnowy Kapliczki Matki Boskiej Wniebowziętej na Rynku w Słomnikach (opracowany został na potrzeby programu program prac konserwatorskich uzgodniony z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków).

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

- odśnieżanie terenów gminnych

- naprawa barier ochronnych na drogach gminnych

- naprawa ogrodzenia i naprawa słupa oświetleniowego na placu zabaw na osiedlu w Słomnikach

- naprawa urządzeń na placu zabaw w Waganowicach

- uzupełnianie nawierzchni na drogach gminnych

- montaż boi pływających na stawie w Januszowicach

- montaż znaków przystankowych na nowej trasie komunikacji zbiorowej Niedźwiedź PKP – Słomniki Osiedle

- naprawa przystanku autobusowego w Wężerowie

- usuwanie powalonego drzewa w Miłocicach

- udrażnianie rowów melioracyjnych

- montaż tablic informacyjnych: PSZOK, skatepark, kąpielisko

- prace remontowe na terenie urzędu

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel