foto burmistrza

Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności w 2021 r.

Aktualne dane dotyczące szczepień w Gminie Słomniki:

- Ilość mieszkańców: 13 557

- Ilość osób zaszczepionych przynajmniej 1 dawką: 7 543

- Ilość osób w pełni zaszczepionych: 7 281

- Procent osób w pełni zaszczepionych: 53,7%

- Akcje promocyjne – KGW Kacice, Prandocin, Ratajów, Waganowice, Zaborze, Janikowice, jednostki OSP, Urząd

 Stan epidemii:

-  realizacja programu szczepień

- organizacja transportu dla osób niepełnosprawnych oraz wkluczonych komunikacyjnie

- odwołane wszystkie imprezy plenerowe na rok 2021

- praca hybrydowa urzędu

- nauka hybrydowa w szkołach

Teleporada Pierwszego Kontaktu /NFZ/:- telefon 800 137 200

   - pon – pt. 18-8,

   - soboty, niedziele i święta 24h

Inwestycje w 2021r.:

 1. Budowa szkoły w Niedźwiedziu
 2. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Słomnikach
 3. Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Słomnikach,
 4. Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słomniki /obok MGCK/
 5. Budowa słupowej stacji transformatorowej wraz z instalacjami kablowymi SN 15 kV oraz niskiego napięcia w Niedźwiedziu
 6. Montaż monitoringu wizyjnego na terenie miasta Słomniki
 7. Zakup samochodu specjalnego pożarniczego lekkiego dla OSP w Trątnowicach
 8. Wykonanie pokrycia dachu na części budynku szkoły w Prandocinie
 9. Budowa wiaty przy budynku OSP w Miłocicach
 10. Wymiana pokrycia dachu na budynku dawnej agronomówki w Prandocinie
 11. Montaż 14 sztuk blaszaków na terenie przy ulicy Słonecznej.

Inwestycje w trakcie realizacji:

 1. Rewitalizacja terenu ZGKiM w Słomnikach
 2. Budowa świetlicy wiejskiej w Orłowie
 3. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Prandocin Iły
 4. Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Wesoła
 5. Zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Wężerów

Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowych dotyczących  planowanych inwestycji w nowej perspektywie finansowej:

 • budowa świetlicy wiejskiej w m. Wesoła
 • adaptacja pomieszczeń w budynku wielofunkcyjnym w Prandocinie na pomieszczenia filii Biblioteki Publicznej
 • przebudowa i remont budynku po PKP przy ulicy Kolejowej w Słomnikach
 • targowisko Zielony Bazarek
 • ogłoszono przetarg na realizację projektu Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z mieszkaniami chronionymi w Miłocicach

Inwestycje strategiczne zrealizowane na terenie Gminy Słomniki w 2021r.:

 • Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Widoma - Szczepanowice
 • Budowa gazociągu tranzytowego Podgórska Wola – Tworzeń

Inwestycje drogowe w 2021r.:

Drogi gminne:

 1. Remonty dróg rolniczych /dofinansowanie z FOGR/:
 • Janikowice - Dziewięcioły
 • Miłocice - Przestańsko
 • Lipna Wola
 1. Zrealizowane zadania drogowe:
 • Budowa drogi manewrowej wewnętrznej przy ulicy Słonecznej w Słomnikach
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Polanowice
 • Remont ul. Rzeźniczej w miejscowości Słomniki
 • Przebudowa zjazdu z DP 2162K oraz utwardzenie terenu w m. Prandocin Iły
 • Budowa ciągów pieszych przy ul. 3-go Maja w Słomnikach
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Trątnowice
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Zagaje Smrokowskie
 • Remont drogi gminnej w miejscowości Szczepanowice
 • Wykonane remonty dróg gminnych z Funduszu Dróg Samorządowych:

- Remont drogi gminnej 601773K  w miejscowości Polanowice i Szczepanowice

- Remont drogi gminnej 601769K  w miejscowości Brończyce i Niedźwiedź

 • Przebudowa przejścia dla pieszych - ul. Św. Jana Pawła II
 • Przebudowa przejścia dla pieszych – ul. Słoneczna
 1. Złożone wnioski do Funduszu Dróg Samorządowych na 2022:
 • Czechy Kolonia
 • Prandocin Wysiołek

Prace bieżące na drogach:

 • Zamontowano bariery przy chodniku na ul. Kolejowej
 • Utwardzono drogę materiałem kamiennym w  Janikowicach
 • Odtworzenie rowów przydrożnych w miejscowościach: Wężerów Dolny, Smroków, Prandocin Wysiołek k. świetlicy, Prandocin Wysiołek k. komisu
 • Usunięcie namulonej ziemi i utwardzenie drogi w wąwozie w Trątnowicach
 • Odmulenie dróg w m. Czechy, Niedźwiedź (kolonia), Janikowice
 • Utwardzenie drogi w wąwozie w Trątnowicach
 • Utwardzenie drogi polnej w Brończycach
 • Udrożnienie rowu wzdłuż drogi do domków nauczycielskich w Miłocicach wraz z odbudową przepustu
 • Udrożnienie rowu w m. Wężerów (k. Nowaka)
 • Poszerzono wąwóz w miejscowości Trątnowice
 • Odtworzono rów w m. Szczepanowice
 • Remont cząstkowy dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki
 • Remont nawierzchni asfaltowej w miejscowości Smroków w obrębie przejazdu kolejowego oraz w miejscowości Ratajów
 • Poprawa nawierzchni asfaltowej w obrębie mostu na rzece Szreniawa w m. Kępa.
 • Wykonanie murków czołowych na przepuście w m. Niedźwiedź koło mostu i w m. Polanowice
 • Wykonanie rowu za stacją PKP Smroków
 • Remont mostu Niedźwiedź - Brończyce
 • Udrożnienie rowu w m. Waganowice koło szkoły
 • Udrożnienie rowu przydrożnego w m. Polanowice od Kocmyrzowskiej w kierunku świetlicy.

Wykonana dokumentacja techniczna dla inwestycji:

 1. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Mirka do ul. Kolejowej w Słomnikach
 2. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Bema do ul. Św. Jana Pawła II w Słomnikach
 3. Budowa drogi gminnej na odcinku od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 4. Rozbudowa ul. Żeromskiego w Słomnikach
 5. Modernizacja układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach

W trakcie realizacji dokumentacja projektowo – kosztorysowa  na zadania:

 1. Budowa dróg gminnych na obszarze po scaleniu przy ul. Poniatowskiego w Słomnikach
 2. Remont drogi Sosnówka 3600m
 3. Remont drogi Kępa 4000m
 4. Remont drogi Ratajów Górny 2000m
 5. Remont drogi Wesoła – Ratajów 3000m
 6. Budowa drogi Polanowice – Zaborze 2000m PFU
 7. Remont drogi Lipna Wola 1500m
 8. Remont dróg dojazdowych do szkoły w Niedźwiedziu 1200m

Drogi powiatowe:

W ramach Inicjatyw Samorządowych w 2021r. wykonano:

 • Remont utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 1263K w miejscowości Waganowice
 • Remont drogi powiatowej w miejscowości Trątnowice

Zadania niezrealizowane:

 • Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie utwardzonego pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 2142K w m. Smroków
 • Remont nawierzchni jezdni i chodników ul. Poniatowskiego w Słomnikach

Zadania w trakcie realizacji:

 • Odcinek drogi powiatowej od jednostki wojskowej do drogi Kocmyrzowskiej w Niedźwiedziu
 • Droga obronna od E7 do jednostki wojskowej w Zaborzu

Zrealizowane działania w ramach BRD:

 • Montaż oznakowania i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze Kocmyrzowskiej w Niedźwiedziu
 • Montaż luster i oznakowanie skrzyżowania w Szczepanowicach
 • Ograniczenie prędkości na drodze kocmyrzowskiej w Polanowicach do 50km/h
 • Montaż wyświetlacza prędkości w Prandocinie

Przygotowano i złożono wnioski do Zarządu Powiatu w sprawie Inicjatyw Samorządowych na 2022r:

 • budowa chodnika w Smrokowie /zadanie z 2021r./
 • przygotowanie dokumentacji na budowę chodnika w Wężerowie
 • remont ul. Poniatowskiego od E7 do ul Batorego /zadanie z 2020r. i 2021r./
 • remont drogi w Smrokowie /70mb/

Drogi wojewódzkie

 • Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 775 odc. 320 m w m. Brończyce i Waganowice
 • Złożono wniosek do Zarządu Dróg Wojewódzkich w sprawie dalszej budowy chodnika w Waganowicach w 2022r.

Inwestycje oświetleniowe:

 1. Montaż lamp solarnych oświetlenia drogowego:
 • Prandocin Iły 5 lamp
 • Wężerów 1 lampa
 • Polanowice 1 lampa
 • Szczepanowice 5 lamp
 • Słomniki przy garażach 4 lampy
 1. Rozbudowa istniejącego oświetlenia drogowego:
 • Miłocice 2 lampy
 • Wężerów 1 lampa
 • Prandocin 2 lampy
 • Szczepanowice 3 lampy
 • Słomniki ul. Grunwaldzka 1 lampa

Audyt oświetlenia ulicznego w Gminie Słomniki – rekomendacja modernizacji oświetlenia poprzez wymianę 2150 lamp o dotychczasowej mocy 200kW na lampy led – koszt około 5mln zł brutto, oszczędność w kosztach energii ok 50 %/

Realizacja zadań w zakresie ochrony środowiska:

Inwestycje wodociągowo – kanalizacyjne:

 1. Rozbudowa sieci wodociągowej w Januszowicach
 2. Rozbudowa sieci wodociągowej w Miłocicach
 3. Regulacja studzienek na kanalizacji sanitarnej Miłocice - Słomniki
 4. Remont sieci wodociągowej Zaborze
 5. Remont wodociągu na ul. Poniatowskiego
 6. Wymiana elementów kanalizacji deszczowej Bema w Słomnikach

Projekty wod – kan gotowe:

 1. Ujęcie wody w Wężerowie
 2. Przebudowa wodociągu Wężerów
 3. Remont ujęcia wody Kępa i zbiornika Trątnowice
 4. Przebudowa wodociągu Rynek – Lelewela
 5. Przebudowa kanalizacji Osiedle Słoneczne
 6. Remont zbiorników Zaborze
 7. Remont zbiornika głównego Kacice
 8. Przebudowa połączenia W2-W3 Kacice Miłocice
 9. Modernizacja komory zasów Kacice

Dokumentacja wod – kan w przygotowaniu:

 1. Budowa wodociągu Prandocin Wysiołek
 2. Rozbudowa kanalizacji ul. Krakowska
 3. Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w części południowej gminy
 4. Rozbudowa kanalizacji do Wężerowa /aktualizacja/

Podsumowanie realizacji Partnerskiego Projektu Budowy Odnawialnych Źródeł Energii w Gminie Słomniki:

 • Wszystkie instalacje fotowoltaiczne /71/, kotły na biomasę /5/, kolektory słoneczne /42/ oraz pompy ciepła /8/ zostały zamontowane i objęte ubezpieczeniem.
 • Na terenie gminy zamontowano łącznie 126 instalacji odnawialnych źródeł energii.
 • Całościowy koszt montażu instalacji OZE: 1 971 086,76 zł

Program Czyste Powietrze

 • Wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie w 2021r. - 173
 • Pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 50

Ekointerwencje

 • Kontrole palenisk: ogółem wykonano 214 kontroli, w tym interwencyjnych 126, planowych 88

CEEB (Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków)

 • Ilość złożonych deklaracji za pośrednictwem urzędu - 357

Dodatkowe działania ekodoradcy:

Spotkania z mieszkańcami:

 • Muniakowice
 • Waganowice,
 • Zaborze
 • Janikowice
 • Polanowice
 • Słomniki

Europejski Tydzień Mobilności.

Do końca roku 2022 obowiązek wymiany przez mieszkańców wszystkich kotłów CO  bezklasowych

Uzyskane dofinansowanie na projekty inwestycyjne:

PFRON – przyznane dofinansowanie 260 000zł na budowę szkoły w Niedźwiedziu

MAŁOPOLSKIE OSP 2021

- prace remontowe w remizie OSP w Słomnikach 25 000zł,

- zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego lekkiego dla jednostki OSP Wężerów 30 000zł.

Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno - Sportowa

Przyznanie dofinansowania w kwocie 96.850,00 zł na zadanie pn. „Budowa obiektu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Słomniki”’ z budżetu Województwa Małopolskiego

LGD Jurajska Kraina:

-budowa placów zabaw w Wesołej i w Prandocinie – Iły

- rewitalizacja parku w Rynku w Słomnikach i placu zabaw przy ul. Rzemieślniczej

- wydawnictwa: „Żyj aktywnie i zdrowo w Gminie Słomniki”, „Kulinarne tradycje Ziemi Słomnickiej”

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:

-przyznane dofinansowanie na budowę świetlicy w Orłowie – 500 000 /I nabór/

- przyznane dofinansowanie 800 000zł na modernizację układu komunikacyjnego w Rynku w Słomnikach /II nabór/

PROW:

Uzyskane dofinansowanie do realizacji zadań wod. – kan:

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w Słomnikach ul. Mirka i Prandocinie Wysiołku –    1 266 000 zł
 • Modernizacja obiektów bazy w Kacicach wraz ze stacją uzdatniania wody – 612 000 zł

Rządowy Fundusz Polski Ład I: Program Inwestycji Strategicznych

Uzyskane dofinansowanie dla następujących inwestycji:

 • Budowa i modernizacja ulic na terenie miasta Słomniki; kwota dofinansowania 4 560 000 zł
 • Przebudowa i modernizacja układu komunikacyjnego Rynku w Słomnikach wraz
  z infrastrukturą wodociągową, kanalizacyjną i techniczną; kwota dofinansowania
  3 496 000 zł.
 • Budowa ujęcia wody w Wężerowie na potrzeby Strefy Aktywności Gospodarczej; kwota dofinansowania 1 520 000 zł.

Łączna wartość dofinansowania wynosi 9 576 000 zł; łączny wkład własny z Budżetu Gminy Słomniki to 504 000 zł.

Sportowa Polska

Złożenie wniosku do Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu ,,Sportowa Polska 2021” na zadanie pn. ,,Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Waganowicach”. Wnioskowana kwota to 339.248,00 zł.

Program Cyfrowa Gmina

Dotacja na zakupy zwiększające cyberbezpieczeństwo i rozwój cyfrowy Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Dofinansowanie do 100% kosztów w  kwocie 406.638,00 zł.

Laboratoria Przyszłości /100% dofinansowania/

Finansowanie zakupu nowoczesnego wyposażenia pracowni szkolnych- Gmina Słomniki uzyskała 420 000 zł

Dodatkowe środki na zadania wodociągowo – kanalizacyjne w ramach subwencji ogólnej:

- 1 317 935 zł na inwestycje w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę

- 4 554 697 zł na inwestycje w zakresie kanalizacji

Sprawy majątkowe:

Akty notarialne:

 1. Sprzedaż działki nr 493 o pow. 0,1432ha położonej w Słomnikach za kwotę 456 965,15zł brutto
 2. Sprzedaż mieszkania o pow. 33,16m2 w bloku nr 3 przy ul. Kolejowej na rzecz najemcy za kwotę 18 726,20zł
 3. Sprzedaż mieszkania o  52,15m2 w bloku nr 3 przy ul. Św. Jana Pawła II na rzecz najemcy za kwotę 26 790,40zł
 4. Sprzedaż mieszkania o  48,23m2  w Polanowicach na rzecz najemcy za kwotę 22 382 zł
 5. Sprzedaż mieszkania o  43,72m2  w Słomnikach ul. Kolejowa na rzecz najemcy za kwotę 22 550 zł
 6. Zakup działki nr 72 o pow. 0.4 ha w Słomnikach /ul. Kolejowa – ul. Mirka/ za kwotę 62 000 zł
 7. Sprzedaż mieszkania o pow. 43,72m2 na działce nr 338/4 przy ul. Kolejowej na rzecz najemcy za kwotę 24 316,40 zł
 8. Sprzedaż działek poł. w Słomnikach : nr 1477/8 o pow. 0,2617 ha i nr 632/8 o pow. 0,0115 ha za kwotę 1 470 000,00 zł netto (1 808 100,00 zł brutto)
 9. Sprzedaż mieszkania przy ul. Kolejowej 1/13 na rzecz najemcy  za kwotę 27 292,00 zł

Gospodarka nieruchomościami:

 1. Wycena Pałacu w Niedźwiedziu – wartość rynkowa 5 544 918,00 zł netto oszacowana przez rzeczoznawcę majątkowego, (nabywcy przysługuje bonifikata 30%)
 2. Nabycie działek decyzją Burmistrza Gminy Słomniki w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami (pod drogi publiczne, stronom przysługuje odszkodowanie):
  1. Działka nr 280/7 w Słomnikach o pow. 0,3271 ha
  2. Działka nr 1222/3 w Słomnikach o pow. 0,0069 ha
 3. Zlecono podział działek w Miłocicach zajętych przez drogę gminną „do domków nauczycielskich” (czas realizacji do końca roku 2021 r.)
 4. Zlecono wycenę nieruchomości objętych scaleniem i podziałem (czas realizacji do końca roku 2021 r. ) – od nowego roku planujemy występować z protokołami uzgodnień w celu rozliczenia kosztów scalenia, opłat adiacenckich i odszkodowania za drogi

 Realizacja zadań bieżących:

 1. Wykonano program konserwatorski wraz z kosztorysem dotyczący remontu kapliczki Matki Bożej w Rynku w Słomnikach.
 2. Wykonano program prac konserwatorskich dla pomnika Ofiar Faszyzmu w Słomnikach
 3. Wykonana została dokumentacja dotycząca remontu kapliczki w Muniakowicach
 4. Rozstrzygnięto konkurs na realizację zadań publicznych z zakresu kultury
 5. Podpisano umowy na realizację zadań publicznych z zakresu promocji sportu i kultury fizycznej
 6. Przygotowano raport o dostępności obiektów gminnych
 7. Dokonano przeglądu technicznego wszystkich placów zabaw w gminie Słomniki oraz przeszkolono 2 pracowników brygady remontowej do wykonywania przeglądów okresowych i napraw na placach zabaw
 8. W ramach programu utylizacji odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Słomniki wywieziono i zutylizowano 100 Mg odpadów niebezpiecznych z pokryć dachowych - kwota 44 000zł
 9. Uruchomiono wypożyczalnię sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach i rozpoczęto formalną procedurę utworzenia kąpieliska
 10. Uruchomiono usługi przewozu w zakresie gminnego transportu na terenie gminy Słomniki w ramach linii komunikacyjnej relacji Słomniki Osiedle -Ratajów – Niedźwiedź – Trątnowice – Szczepanowice – Polanowice - Niedźwiedź PKP.
 11. Złożono wnioski do Wojewody Małopolskiego w sprawie dalszego dofinansowania tej linii i dodatkowo zawnioskowano o drugą linię relacji Słomniki – Kacice – Januszowice - Lipna Wola – Zagaje Smrokowskie – Smroków . Uzyskano dofinansowanie 260 000zł
 12. Zakupiono 5 ławek i 5 koszy na promenadę ul. Kolejowa- ul. Okrzei w Słomnikach,
 13. Zakupiono Torbę Ratowniczą R1 dla OSP Smroków
 14. Samochód z OSP Smroków przekazano dla OSP Janikowice

 Prace remontowe:

 • Układanie płytek w pomieszczeniach zajmowanym przez CARITAS w budynku ul. Tadeusza Kościuszki 64
 • Naprawa lamp oświetleniowych w parku Rynek w Słomnikach
 • Malowanie pomieszczeń w budynku starej szkoły w Słomnikach
 • Naprawa toalet i drzwi w mieszkaniach socjalnych ul. T. Kościuszki 53
 • Malowanie trzech sal w szkole w Waganowicach
 • Prace porządkowe na kąpielisku w Januszowicach, m.in. sprzątanie terenu, czyszczenie ujęcia wody zasilającego staw, montaż obrzeży i kostki brukowej pod przebieralnie na kąpielisku, montaż słupków bezpieczeństwa oddzielających strefę parkingową od strefy rekreacyjnej
 • Przegląd i prace remontowe na 17 placach zabaw, przygotowanie do sezonu letniego (m.in. naprawa małej architektury, ułożenie płytek chodnikowych pod kosze na placu zabaw w Niedźwiedziu, naprawa piaskownicy na placu zabaw w Słomnikach)
 • Czyszczenie koryta rzeki Szreniawy – Akcja Sprzątania Świata
 • Remont schodów wejściowych bocznych w budynku MGCK w Słomnikach
 • Remont schodów wejściowych w budynku MBP w Słomnikach wraz z malowaniem barierek ogrodzenia
 • Naprawa podmurówki przy pomniku powstańców styczniowych na cmentarzu parafialnym w Słomnikach
 • Malowanie pomieszczeń w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słomnikach
 • Naprawa dachu w garażu oraz malowanie bramy garażowej przy budynku socjalnym na ul. Kościuszki
 • Malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach,
 • Malowanie sali lekcyjnej w szkole w Kacicach oraz 2 sal lekcyjnych w szkole w Prandocinie
 • Montaż znaków drogowych i montaż czterech luster: w Miłocicach, w Januszowicach, dwa w Prandocinie Iłach.
 • Wykonanie barierki ochronnej przy schodach na ul. Bema w Słomnikach.
 • Malowanie sal w Domu Samopomocy Świt w Miłocicach.
 • Malowanie, impregnacja drewnianych stołów i ławek na skateparku.
 • Porządkowanie terenu wokół starej remizy w Niedźwiedziu: wycinanie krzewów, demontaż siatki, sprzątanie.
 • Malowanie sali obrad w Urzędzie Miejskim

 Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego

Podpisano umowę na:

 • Wykonanie punktowej zmiany studium i planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Prandocin Wysiołek, Januszowice i Kacice w związku z planowaną budową i przebudową linii wysokiego napięcia Słomniki – Skała,
 • Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słomniki -  Waganowice

  Praca Rady i Urzędu Miejskiego:

 • Ilość posiedzeń Rady Miejskiej - 10
 • Ilość podjętych uchwał – 135
 • Wydanych zarządzeń Burmistrza - 200
 • Liczba wydanych aktów stanu cywilnego - 1109
 • Liczba urodzeń – 129
 • Liczba zgonów – 180
 • Ilość sporządzonych aktów małżeństwa - 50
 • Liczba wydanych dowodów osobistych - 771
 • Liczba zameldowań na pobyt stały - 232
 • Wypisy, wyrysy, zaświadczenia z MPZP – 462
 • Wstępne projekty podziałowe - 75
 • Postępowania w sprawie opłaty planistycznej - 21
 • Sprawdzenie kart i wydanie decyzji (nakazów) przy wymiarze podatków - 6504
 • Wysłane upomnienia - 1428
 • Tytuły wykonawcze wystawione do Urzędów Skarbowych - 198
 • Ilość zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na terenie gminy - 991
 • Ilość nadanych numerów tymczasowych i stałych - 137
 • Ilość postępowań przetargowych - 31
 • Ilość zarejestrowanej korespondencji wpływającej - 12 600
 • Korespondencja wychodząca – 11 200
 • Liczba informacji publicznych - 90

Bardzo dziękuję za dobrą współpracę, a na Nowy 2022 Rok życzę wszystkim Radnym oraz Mieszkańcom gminy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel