Informacja

Burmistrza Gminy Słomniki

z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej

25.05.2022 – 30.06.2022

 Spotkania i uroczystości:

 1. Uroczyste otwarcie nowego budynku Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
 2. Międzyszkolny turniej biegowy w Prandocinie organizowany przez MGCK
 3. Udział w uroczystości 60 lecia reaktywacji Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
 4. Jubileusz 150 lecia Orkiestry Dętej Echo w Słomnikach połączony z Piknikiem Rodzinnym
 5. Gminne Zawody Sportowo – Pożarnicze w Muniakowicach
 6. Udział w posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Krakowskiego
 7. Spotkanie w sprawie regulacji stanu prawnego dróg w Wężerowie oraz w Smrokowie
 8. Udział w Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 9. Uroczyste zakończenie roku szkolnego w Niedźwiedziu przy udziale Marszałka WM Łukasza Smółki, oraz w ZSO Słomniki
 10. Uroczystość 70-lecia OSP Waganowice – włączenie jednostki do KSRG
 11. Spotkanie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w sprawie ruin w Słomnikach
 12. Spotkanie z Ministrem Infrastruktury w Krzeszowicach – przekazanie symbolicznych czeków z programu Polski Ład

Złożone wnioski i przyznane dofinansowania:

 1. Przyznanie promesy wstępnej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na zadania:
 • „Remont dróg na terenie gminy Słomniki z podziałem na zadania” w kwocie 7.600.000,00 zł;
 • „Modernizacja ZS w Waganowicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku szkoły” w kwocie 2.000.000,00 zł
 1. Przyznanie dofinansowania i podpisanie umowy na realizację zadania pn. „Remont konserwatorski kapliczki domkowej miejscowości Muniakowice, gmina Słomniki” w ramach konkursu „Kapliczki Powiatu Krakowskiego”. Wysokość dofinansowania000,00 zł z budżetu Powiatu Krakowskiego
 2. Przyznanie pomocy przez UMWM dla jednostek OSP na zadania:
 • OSP Kacice – remont remizy  – 45.000,00 zł
 • OSP Smroków – zakup umundurowania  – 6.355,00 zł.
 1. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o przyznanie pomocy finansowej z PROW na realizacje zadań pn. „Inwestycje w infrastrukturę kanalizacyjną i wodociągową na terenie gminy Słomniki” . Wnioskowana kwota dotacji- 3 121 932,00 zł.
 • Modernizacja zbiorników wody wraz z infrastrukturą w Zaborzu
 • Rozbudowa sieci wodociągowej Prandocin Wysiołek
 • Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Prandocin Iły, Prandocin, Januszowice
 1. Złożenie wniosku do Wojewody Małopolskiego w sprawie dofinansowania nowej linii BUS – Slomniki – Słomniki PKP - Januszowice – Prandocin Wysiołek – Prandocin – Muniakowice – Janikowice
 2. Otrzymanie informacji o częściowym umorzeniu pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dotyczącej:
 • Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Zagaje Smrokowskie – kwota umorzenia – 42.885,29 zł

Drogi gminne:

Drogi rolnicze:

Ogłoszono przetarg na przebudowę dróg rolniczych:

„Remont drogi dojazdowej do pól nr ewid. dz. 292 w m. Trątnowice w km 0+000 – 0+630”

„Przebudowa drogi gminnej nr ewid. dz. 1430 w m. Słomniki w km 0+233 – 0+635”

Dofinansowanie w wysokości 241.776,00 zł

Rozpoczęto budowę ulicy w Słomnikach:

„Rozbudowa ulicy Żeromskiego w Słomnikach”

Wykonawca: F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów

Wartość zadania: 1.285.215,00 zł

Zakończono remont cząstkowy dróg - Wartość zadania: 138.967,86 zł

Drogi wojewódzkie

Ogłoszono przetarg na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice – Etap II

Dotacja z Zarządu Województwa 584.358,49 zł

Drogi powiatowe

Podpisano umowę z Powiatem Krakowskim na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika przy drodze powiatowej nr 2161K w miejscowości Polanowice”

Utwardzone pobocze w Smrokowie – dokumentacja gotowa, przygotowanie do przetargu na realizację

Utwardzone pobocze w Wężerowie – jest oferta na dokumentację

Oświetlenie uliczne

Zawarcie umowy i wykonanie zadania pn. „Montaż czterech słupów stalowych wraz z lampami solarnymi w m. Lipna Wola i w m. Niedźwiedź” na kwotę 17.220 zł.

Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha, Krępa 131A, 32-075 Gołcza.

Zadania wodociągowe;

Wykonanie przyłącza wodociągowego do nowej świetlicy w miejscowości Orłów – zadanie zrealizowane przez ZGKIM

Zadania kanalizacyjne;

 1. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Słomnikach – osiedle Słoneczne.

Podpisanie umowy – 22.06.2022r,

termin realizacji – 22.10.2022r,

Wykonawca – SystemBud Grzegorz Nowak,

Wartość za całość zadania – 502 042,11 zł brutto

 1. Zakup samochodu asenizacyjnego

Podpisanie umowy – 30.05.2022r,

Termin realizacji – 30.11.2022r,

Wykonawca – GAMON TRUCKS Sp. z o.o.,

Wartość za całość zadania – 984 000,00 zł brutto

Przetargi ogłoszone:

 1. Modernizacja Zespołu Szkół w Waganowicach poprzez budowę boiska sportowego wielofunkcyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbudowa budynku szkoły

Postępowanie ogłoszone w dniu 22.06.2022 r., otwarcie ofert w dniu 07.07.2022 r.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

 --wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  28
-wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 7

-pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 4

CEEB

- wprowadzenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków –obecnie w bazie znajduje się 1989 w tym w ostatnim miesiącu wprowadzono 395 deklaracje

Ekodoradca przeprowadziła spotkanie wiejskie w Zaborzu:

- wymiana pieców, CEEB, Czyste Powietrze

Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z  Kompleksową  realizacją w formie „ zaprojektuj i wybuduj” związana z Przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji, termin realizacji październik 2022
 2. Trwają roboty związane z budową świetlicy w Orłowie- II Etap. Wykonano przyłącza wody i prądu do budynku. Po uzyskaniu protokołu odbioru przyłącza energetycznego z Tauron Dystrybucji Wykonawca zgłosi do odbioru inwestycję do KM PSP, Sanepid i PINB.
 3. Wykonany i odebrany został remont pomieszczeń szatni w Zespole Szkół w Słomnikach- wartość 100 999,42 zł brutto.
 4. Wykonano i odebrano zadanie związane z wykonaniem elewacji budynku na boisku w Muniakowicach- koszt 35 000,00 zł .
 5. Wykonany i odebrany został remont pokrycia dachowego z papy  hali sportowej w Słomnikach- wartość 109 803,17 zł.
 6. Wykonany został projekt i uzyskano decyzję pozwolenia na budowę zadania związanego z budową zadaszeń placu targowego- wiat handlowych w Słomnikach z infrastrukturą techniczną.
 7. W trakcie opracowania jest specyfikacja dotycząca przetargu na przebudowę Rynku w Słomnikach.
 8. Wydano 21 decyzji z tytułu opłaty planistycznej na kwotę w wysokości 395.510,40 zł. Dotychczas wpłacono 255.172,16 zł. Zaległość w wpłatach wynosi 50.273,40 zł /tytuły wykonawcze/.
 9. W okresie 25 czerwca-28 sierpnia uruchomione zostało kąpielisko w Januszowicach, Powiatowy Inspektorat Sanitarny stwierdził przydatność wody do kąpieli. Są problemy z obsadzeniem stanowiska ratowniczego.
 10. Podpisano umowę na dzierżawę miejsca pod małą gastronomię na kąpielisku w Januszowicach.
 11. Wykonano przeglądy techniczne placów zabaw, wszystkie place zabaw przeszły je pomyślnie.
 12. Na wszystkich placach zabaw wymieniono piasek w piaskownicach (54 tony), z odpowiednimi atestami Państwowego Zakładu Higieny i Sanepidu.
 13. Odbyła się inauguracja programu Gmina Przyjazna Seniorom.

Praca brygady remontowej:

 1. Montaż ławek w parku przy MGCK w Słomnikach.
 2. Montaż bramek sportowych oraz naprawa ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Rzeźniczej w Słomnikach.
 3. Naprawa siatki ochronnej na obiekcie LKS Słomniczanka.
 4. Koszenie terenów gminnych: teren przy urzędzie miejskim, skatepark, Strefa rekreacji w Januszowicach, przy budynku starej szkoły w Szczepanowicach.
 5. Przeglądy wszystkich placów zabaw na terenie gminy, naprawy usterek.
 6. Montaż znaków drogowych.
 7. Podcinka drzew i krzewów na terenie urzędu, podcinka zarośli na terenie Rynku i przy ul. Słowackiego.
 8. Czyszczenie rynien przy budynku starej szkoły w Słomnikach
 9. Naprawa schodów na Rynku w Słomnikach
 10. Montaż kraty na przepuście przy ul. Krakowskiej w Słomnikach
 11. Montaż boi na kąpielisku w Januszowicach

Wymiana pieców bezklasowych – ostateczny termin 31 grudzień 2022r.

Ostateczny termin złożenia deklaracji do CEEB - 30 czerwca 2022r. Do 5000 zł kary

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II półroczu – w załączeniu

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel