Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 23.09.2022 – 10.11.2022.

Spotkania i uroczystości:

 1. Spotkania dotyczące tworzenia strategii rozwoju Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska /7 spotkań – posiedzenia zarządu, zebrania walne, warsztaty/
 2. Spotkanie na temat koncepcji zbiornika retencyjnego w Wężerowie
 3. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski
 4. Spotkania w LGD Jurajska Kraina /zebranie walne i 2 posiedzenia rady/
 5. Posiedzenia komisji budżetowo – gospodarczej /dwukrotne/
 6. Posiedzenie komisji rewizyjnej
 7. Udział w Narodowym Czytaniu w ZSO w Słomnikach
 8. Udział w zebraniu wiejskim w Ratajowie
 9. Uroczystość setnych urodzin mieszkanki Słomnik
 10. Objazd jednostek OSP z terenu Gminy Słomniki
 11. Spotkanie z dyrektorami szkół z okazji DEN
 12. Spotkanie w ZDPK w sprawie uzgodnienia projektu utwardzonego pobocza w Wężerowie
 13. Ćwiczenia ewakuacyjne w  SP Niedźwiedź
 14. Spotkanie z Radą Szkoły Muzycznej
 15. Udział w uroczystym przekazaniu promes dla drużyn MDP w JRG5 w Krakowie dla OSP Słomniki, Miłocice, Niedźwiedź, Waganowice, Prandocin, Kacice, Wężerów
 16. Spotkanie ze Starostą Krakowskim – podsumowanie współpracy z KM PSP, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, odwodnienie pasa drogowego

 Drogi gminne:

 1. Drogi rolnicze:

Odebrano drogi rolnicze:

       - „Remont drogi dojazdowej do pól nr ewid. dz. 292 w m. Trątnowice 630 mb

       - „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej nr ewid. dz. 1430 w m. Słomniki 400 mb

Wykonawca: MIKA Jerzy, Marcin, Rafał Migdał

Wartość inwestycji: 515.023,88 zł

Dofinansowanie w wysokości 241.776,00 zł – budżet województwa małopolskiego

 1. Drogi gminne - Polski Ład II

Dokonano odbioru remontowanych dróg gminnych:

      - Remont drogi gminnej w miejscowościach Kępa, Niedźwiedź, Trątnowice –

 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 3,922 km

      - Remont drogi gminnej  w miejscowościach Ratajów i Niedźwiedź –

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 0,979 km

     - Remont drogi gminnej w miejscowościach Wężerów, Prandocin Iły i Muniakowice - Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 4,102 km

    - Remont drogi gminnej w miejscowości Lipna Wola –

Wykonanie nawierzchni asfaltowej na długości około 1,399 km

Wykonawca: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o., ul. Zakładowa 17, 26-052 Nowiny

Łączna długość: 10.402 km

Łączna wartość inwestycji: 6.221.157,35 zł

Wartość dofinansowania: 5.910.099,50 zł (95%) Polski Ład

Wkład własny: 311.057,85 zł

Dodatkowo wykonano z oszczędności poprzetargowych oraz ze środków remontowych:

- Remont nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 950 mb na drodze gminnej nr 601795K na odcinku od drogi w Ojrzanowie w m. Prandocin Iły do drogi „Młyńskiej” w m. Januszowice.

- Remont nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 380 mb na drodze gminnej wzdłuż torów PKP w m. Kacice.

- Remont nawierzchni asfaltowej wraz z utwardzeniem poboczy na długości 700 mb na drodze gminnej wzdłuż drogi ekspresowej S7 w m. Kacice.

- Remont poboczy przy drodze gminnej w m. Prandocin Wysiołek na długości 590mb.

 1. Drogi gminne /ulice/ Polski Ład I:

- Budowa drogi od ul. JPII – ul. Bema – odebrana

- Rozbudowa ul. Żeromskiego – wykonano nawierzchnię asfaltową (pozostały prace porządkowe).

- Budowa drogi od ul. Kolejowej do ul. Mirka – wykonano kanalizację deszczową i podbudowę z krawężnikami. Do wykonania została nawierzchnia, rowy, zjazdy oraz odbiory przebudowanych sieci.

- Droga od ul. JPII – ul. Poniatowskiego wykonanie na rok 2023

 1. Parkingi gminne

Podpisano umowę z firmą F.H.U. MOL-BUD Dariusz Molong, Szczepanowice 57, 32-200 Miechów na wykonanie parkingów:

- Wzdłuż drogi gminnej w m. Kacice w obrębie kaplicy i remizy OSP

- Za strzelnicą w m. Słomniki

Termin wykonania: 8.12.2022r.

Koszt inwestycji: 194.755,74 zł

 1. Drogi powiatowe

Został złożony wniosek do Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego o ujęcie w budżecie na rok 2023 inwestycji w ramach Inicjatyw Samorządowych:

- Remont utwardzonego pobocza w ciągu DP nr 2162K w miejscowości Wężerów – długość 0,413 km

- Remont ul. Słowackiego w Słomnikach DP nr 2197K – długość 0,330 km

- Remont drogi powiatowej nr 1173K w m. Lipna Wola - długość 1,5 km

 1. Drogi wojewódzkie

Podpisano umowę na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w m. Brończyce i Waganowice.

Wykonawca: TOM-BUD Wiesław Michalski, ul. Zamkowa 19/9, Kraków

Termin wykonania: 11.06.2023r.

Inwestycja współfinansowana z Zarządem Województwa Małopolskiego w wysokości: 1.169.974,37 zł (w tym ZW – 627.166,43, udział Gminy – 542.807,94 zł)

 1. Dodatkowe prace:

- Wykonano utwardzenie drogi do P. Cacały w miejscowości Orłów na długości ok. 220mb.

Wykonawca: Firma Transportowo – Ogólnobudowlana „KUPCZYK” - Leszek  Kupczyk Brończyce 19

Koszt: 11.691,15 zł

- Odtworzono rów w m. Januszowice (za szkołą w Kacicach) od drogi powiatowej do rzeki Szreniawa na dł. 240 mb

Wykonawca: Firma Transportowo – Ogólnobudowlana „KUPCZYK” - Leszek  Kupczyk Brończyce 19

Koszt: 5.682,60 zł

 1. Komunikacja BUS

Złożono wnioski do Wojewody Małopolskiego w sprawie dofinansowania linii BUS w roku 2023 na trasach:

- Słomniki – stacja PKP Niedźwiedź

- Słomniki – Janikowice

- Słomniki - Smroków

 PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

- wnioski złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie:  5
- wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 13

- pomoc w rozliczeniach zrealizowanych inwestycji: 20

Postępowania przetargowe:

 1. Unieważniony został przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych i dla jednostek podległych na rok 2023 z powodu nie wpłynięcia żadnej oferty. Ogłoszony został drugi przetarg na dostawę energii elektrycznej do obiektów gminnych i dla jednostek podległych. Otwarcie ofert – 22 listopad 2022 r
 2. Ogłoszony został przetarg na  dostawę sprzętu i oprogramowania komputerowego w związku z realizacją projektu w ramach grantu „Cyfrowa Gmina”.
 3. Rozstrzygnięty został przetarg i podpisane umowy na budowę i przebudowę stref rekreacji:

-Zadanie 1. Budowa strefy rekreacji w Kępie,  kwota 42110,28 zł , wykonanie 2 miesiące od podpisania umowy

- Zadanie 2. Przebudowa placu zabaw w Prandocinie przy Szkole- kwota 55 251,60 zł , termin wykonania do 2 miesięcy od podpisania umowy

 1. Rozstrzygnięty został przetarg i podpisana umowa na budowę wiaty z tężnią solankową na Rynku w Słomnikach. Kwota 188 999,34 zł , termin wykonania do dwóch miesięcy od podpisania umowy, wykonawca firma Misiura Sp. zoo Kraków.

 Sprawy bieżące:

 1. Trwają roboty związane z  kompleksową przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego – Wykonawca wykonuje IV Etap inwestycji.- trwają roboty wykończeniowe i związane z zagospodarowaniem terenu. PSG wykonało przyłącz gazu do budynku. Tauron jest w trakcie zlecania wykonania przyłącza prądu do budynku.
 2. Świetlica Orłów- uzyskano decyzje pozwolenia na użytkowanie inwestycji. Dokonano odbioru zadania w dniu 28.10.2022 roku.
 3. Rewitalizacja parku w Rynku w Słomnikach- zakończono i odebrano roboty w dniu 28.10.2022 roku. Zgłoszono zakończenie robót w PINB. Po uzyskaniu zaświadczenia że PINB nie wniósł sprzeciwu do wniosku zostanie uruchomiona toaleta.
 4. Zakończono roboty  budowlane związane z modernizacją ZS w Waganowicach, I Etap- budowa boiska wielofunkcyjnego, otrzymaliśmy  decyzję pozwolenia na użytkowanie, planowany odbiór w dniu 15 listopada
 5. Trwają roboty związane z remontem remizy OSP w Kacicach w ramach programu Małopolskie OSP w Kacicach.
 6. Trwają roboty związane z budową strefy rekreacji w Kępie ( MIRS). Wykonawca zamontował urządzenia fitness, ławki, kosze. Do zamontowania pozostały lampy oświetleniowe solarne.
 7. Przebudowa placu zabaw w Prandocinie przy Szkole- wykonawca ma rozpocząć roboty ok. 15 listopada.
 8. Podpisano umowę w ramach projektu grantowego „Dostępny samorząd – granty” realizowanego ze środków PFRON. W ramach zadania wykonany zostanie podjazd dla niepełnosprawnych w szkole w Smrokowie oraz zakupione zostaną urządzenia poprawiające obsługę osób ze szczególnymi potrzebami do urzędu oraz szkół. Kwota wydatków 91 697,24 zł, w tym wydatki inwestycyjne 53 697,24 zł, wydatki bieżące 38 000,00 zł. Środki władne 0,00 zł.
 9. Otrzymanie pomocy finansowej z Województwa Małopolskiego na zakup elementów wyposażenia do świetlic wiejskich w ramach Konkursu pn. „Małopolskie świetlice wiejskie 2022” dla sołectwa Waganowice w kwocie 16.800,00 zł.
 10. Przekazanie dotacji celowej w wysokości 19.253,12 zł dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn. ,,Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego” w miejscowości Wesoła.
 11. Przyznanie dofinansowania z Województwa Małopolskiego na zakup odzieży specjalistycznej z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ze Słomnik, Wężerowa, Waganowic i Miłocic w kwocie 37.265,00 zł.
 12. Ocena przydatności miejsc przeznaczonych pod schrony: Urząd – piwnice, ZSO- piwnice, budynek socjalny- pomieszczenie z tył budynku, pałac Niedźwiedź- piwnice, remiza OSP Niedźwiedź i OSP Prandocin, szkoły Waganowice, Prandocin, Smroków
 13. Dodatek węglowy – aktualnie złożono już ponad 3000 wniosków, zmiana przepisów
 14. Sprzedaż węgla po preferencyjnej cenie dla uprawnionych mieszkańców

Akty notarialne:

- wymiana działek przy stawie w Januszowicach

- zakup działek w Miłocicach – regulacja stanu prawnego drogi do domków nauczycielskich

Praca brygady remontowej:

 1. Naprawa dróg gminnych.
 2. Wycinka drzew krzewów: osiedle Słoneczne, ul. Żeromskiego w Słomnikach.
 3. Koszenie i porządkowanie terenu na kąpielisku w Januszowicach, na skateparku, przy budynku socjalnym w Słomnikach, na promenadzie w Słomnikach.
 4. Demontaż ławek w parku w Słomnikach.
 5. Położenie płytek na kominku w świetlicy wiejskiej w Kępie.
 6. Malowanie sali lekcyjnej w szkole w Kacicach oraz w Prandocinie.
 7. Malowanie tablic elektrycznych w parku w Słomnikach.
 8. Czyszczenie rynien na budynku starej szkoły w Słomnikach.
 9. Naprawa węży świetlnych w dekorach świątecznych.
 10. Montaż tablic informacyjnych na drogach gminnych
 11. Układanie płytek chodnikowych na ścieżce obok szkoły w Waganowicach.
 12. Sprzątanie mieszkania socjalnego w Słomnikach.
 13. Malowanie linii na placu targowym.

 

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel