Zdjęcie działki z lotu ptaka

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

1/ Nieruchomość położona w miejscowości Słomniki

 1. Kompleks składający się z 2 działek ewidencyjnych nr: 632/8 o pow. 0,0115 ha obj. księgą wieczystą KR1S/000001834/9 i 1477/8 o pow. 0,2617 ha obj. księgą wieczystą KR1S/00012826/0 – o łącznej powierzchni 0,2732 ha poł. w obrębie Słomniki – miasto, stanowiących własność Gminy Słomniki o łącznej wartości wynoszącej 1 000 000,00 zł netto.

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

Działka jest niezabudowana, posiada kształt zbliżony do prostokąta i rozciąga się na terenie płaskim w kierunku wschód -zachód. Nieruchomość bezpośrednio sąsiaduje z drogą gminną - ul. Św. Jana Pawła II. Przez działkę nr 1477/8 przebiega sieć teletechniczna oraz nieczynna sieć elektroenergetyczna.

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działki nr 632/8 i 1477/8 znajdują się w całości w terenach zabudowy mieszkaniowo-usługowej oznaczonych na rysunku planu symbolem A10MU.

 • Cena wywoławcza: 1 000 000,00 zł netto (słownie: jeden milion zł 00/100)
 1. Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 13.00
  w dniu 27.10.2021r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości najpóźniej w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

 1. Wadium

Wadium w wysokości 100 000,00 zł należy wpłacić do dnia 22.10.2021r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 22.10.2021 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 22.10.2021 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 • Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 1. Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 3. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  Tel. 012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 • Ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Słomniki www.slomniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.

Słomniki, 13.08.2021 r.