Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 28 grudnia 2020r.  o godz. 16.00.

Ze względu na sytuację związaną z epidemią wirusa COVID-19 posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Ustalenie kworum.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Opiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słomniki na rok 2021.
 5. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035.
 6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania w 2021 roku Gminy Słomniki z Gminą Miejską Kraków w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.
 7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słomniki
 8. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Słomniki.
 9. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słomnikach.
 10. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie: zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2020 r.
 11. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.
 12. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020
 13. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie udzielenia dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach.
 14. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach majątkowych.
 15. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie posiedzenia.