Urząd Pracy PK
15 grudnia br. została ogłoszona tzw. antykryzysowa tarcza branżowa, która przewiduje nowe rozwiązania pomocowe dla pracodawców i przedsiębiorców.
 
15 grudnia br. została ogłoszona tzw. antykryzysowa tarcza branżowa, która przewiduje nowe rozwiązania pomocowe dla pracodawców i przedsiębiorców, w tym np.:
  • przedłużenie pomocy świadczonej przez urzędy pracy w ramach artykułów 15 zzb – 15 zze oraz 15 zze2 (dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, dofinansowanie działalności gospodarczej oraz pożyczki dla mikroprzedsiębiorców) do dnia 30 czerwca 2021 roku – z możliwością składania wniosków do dnia 10 czerwca 2021 roku,
  • uregulowanie wypłat dofinansowań i pożyczek w sytuacji śmierci wnioskodawców,
  • wprowadzenie nowego instrumentu – DOTACJI DLA MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej (art. 15zze4).
DOTACJE będą wypłacane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków, składanych wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony: www.praca.gov.pl.

Dotację będą mogli otrzymać przedsiębiorcy, którzy na dzień 30 września 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną określonymi kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Poniżej zamieszczamy materiał przygotowany przez Departament Rynku Pracy odnośnie wskazówek udzielania nowego instrumentu, gdzie znajdziecie Państwo m.in. szczegółowy wykaz kodów PKD, które wskazane na dzień 30 września 2020 roku jako rodzaj przeważającej działalności będą stanowić o możliwości ubiegania się o dotację po spełnieniu wszystkich dodatkowych warunków  – „Zasady udzielania dotacji dla mikroprzedsiębiorców i małych przedsiębiorców z określonych branż".

Szczegółowe informacje można znaleźć także na stronie UPPK