Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości.

 1/ Nieruchomość położona w miejscowości Prandocin

Obręb: Prandocin  

Jedn. ewid.: Słomniki

Oznaczenie działek ewidencyjnych według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości oraz powierzchnia:

395 o pow. 0,3653 ha                           

Nr księgi wieczystej: KR1S/00024326/2

Cena wywoławcza: 18 375,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć zł) netto + VAT

Do sprzedaży nieruchomości będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku od towarów i usług VAT obowiązujące
w dniu sprzedaży nieruchomości.

 

 1. Opis nieruchomości

Działka nr 395 jest niezabudowana, nieogrodzona, nieuzbrojona, porośnięta trawą, krzewami oraz drzewami. Ma kształt nieregularny, zbliżony do prostokąta z wycięciem we wschodnim boku, rozciąga się w kierunku północ-południe. Dojazd do działki jednostronny – od strony południowej bezpośrednio z drogi gminnej wewnętrznej – działki nr 393 utwardzonej kamieniem. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna średniego napięcia oraz telekomunikacyjna.

 1. Przeznaczenie działki wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka nr 395 znajduje się w swej północnej stronie w pasie głębokości około 23 m w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbolem H4.MN1, natomiast pozostała część działki znajduje się w terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu symbolem H5.R. Działka znajduje się w pasach izolujących tereny cmentarne od innych terenów (50 m i 150 m od granicy cmentarza) oraz w strefie częściowej ochrony konserwatorskiej. Przez działkę przechodzi linia napowietrzna SN oraz linia telekomunikacyjna napowietrzna.

 • Przetarg odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 sala obrad godz. 12.00
  w dniu 28.02.2023 r.

Przetarg może się odbyć bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena nieruchomości ustalona w drodze licytacji jest płatna jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej kupna – sprzedaży nieruchomości.

 1. Wadium w wysokości 1 800,00 zł należy wpłacić do dnia 23.02.2023 r.

Postąpienie winno wynosić nie mniej niż 1% oferowanej ceny.

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu, podanego wyżej wadium w terminie
do 23.02.2023 r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr:
39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

W przypadku wpłacenia wadium w formie przelewu bankowego wpłata winna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w dniu 23.02.2023 r. wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wpłacone wadium nie podlega oprocentowaniu. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia, a wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi w terminie trzech dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu.

 1. Sprzedaż nieruchomości odbywa się na podstawie danych z ewidencji gruntów. Wznowienie znaków granicznych odbywa się staraniem i na koszt nabywcy.
 2. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przetargiem złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu, jego warunkami i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości. Firma lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 • Koszt sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego i opłaty sądowe ponosi nabywca.
 • Jeżeli nabywca ustalony w wyniku przetargu nie stawi się bez usprawiedliwienia w oznaczonym terminie w kancelarii notarialnej Burmistrz Gminy Słomniki może odstąpić od zawarcia umowy notarialnej, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 1. Burmistrz Gminy Słomniki może z uzasadnionej przyczyny odwołać ogłoszony przetarg informując o tym niezwłocznie w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.
 2. Szczegółowych informacji o przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. nr 8 lub 9.
  012 388-11-02 wew. 108 lub 109.
 3. Ogłoszenie na stronach internetowych Gminy Słomniki slomniki.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz
  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Słomnikach.
 • Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony w dniu 26.07.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomości przeprowadzony w dniu 21.10.2022 r. zakończył się wynikiem negatywnym.

 

Słomniki, dnia 23.01.2023 r.