Zarządzenie Burmistrza Gminy Słomniki w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Słomniki.

Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.)

Urząd Miejski poszukuje stażysty na stanowisko pomoc dla administratora obiektu w strefie rekreacji w Januszowicach; do jego obowiązków należałoby m.in. pomoc w prowadzeniu obiektu, pomoc w obsłudze wypożyczalni sprzętu pływającego w strefie rekreacji w Januszowicach; praca w wymiarze 5-dniowym, włączając weekendy. Warunkiem jest zarejestrowanie w Powiatowym Urzędzie Pracy. Zapraszamy!

Kontakt 123881102, wew. 122.

Urząd Miejski w Słomnikach informuje, że są jeszcze wolne miejsca na szczepienia przeciw Covid-19 w SP ZOZ Słomniki w czerwcu.

Wspólne posiedzenie wszystkich stałych Komisji Rady Miejskiej w Słomnikach, odbędzie się w dniu 21 czerwca 2021r.  o godz. 15.00.  w sali obrad Urzędu Miejskiego.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Słomniki za 2020r. oraz sprawozdań finansowych jednostek i zakładu budżetowego.
  4. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
  5. Opiniowanie projektów uchwał w sprawie zmiany budżetu Gminy Słomniki na 2021r.
  6. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słomniki na lata 2021-2035.
  7. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie współfinansowania i przejęcia przez Gminę Słomniki zadania z zakresu właściwości Województwa Małopolskiego.
  8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
  9. Zamknięcie posiedzenia.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza do udziału w dwóch konkursach o tematyce rolniczej. Pierwszy adresowany jest do polskich rolników, drugi dla  dzieci ze szkół podstawowych z obszarów wiejskich.

Centrum Medyczne Maszachaba realizuje wspólnie z Centrum Medycznym Skopia oraz Stowarzyszeniem Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Amazonka" Krzeszowice projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich: „Kształtowanie  świadomości zdrowotnej kobiet w wieku 50-69  lat w  zakresie  profilaktyki  raka piersi w latach 2019-2022" w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zgodnie z prośbą Instytutu Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego – pismo znak: IAr.4620.9.1.2021 BK z dnia 26.05.2021 roku, informujemy, że od drugiej połowy roku 2021 do roku 2025 w terminach niekolidujących z pracami rolnymi i prawidłową wegetacją roślin, na terenie pól uprawnych w miejscowościach Muniakowice i Czechy - Gmina Słomniki, Instytut Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego planuje przeprowadzenie powierzchniowych badań archeologicznych i nieinwazyjnych badań geofizycznych.

Informuje się, że na dzień 01.06.2021r. w Urzędzie Miejskim w Słomnikach  został przeprowadzony ustny przetarg nieograniczony:

Przedmiotem dzierżawy był teren rekreacyjny, oddany do użytkowania w grudniu 2020 r., zabudowany: budynkiem socjalno - administracyjnym (toalety i pom. adm.), parkingiem na 30 miejsc postojowych, dojazdem i dojściami z kostki brukowej, mini placem zabaw, obiektami małej architektury (m.in. grill kamienny, ławo - stoły, przebieralnia zewnętrzna, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), modułowym pomostem pływającym na wyspę oraz część wału - ok. 80 m zagospodarowana jako plaża, część stawu i teren wyspy (altana z ławo-stołami, stoliki, ławki, kosze na śmieci). Teren zielony pokryty jest trawnikiem i niską roślinnością (drzewa i krzewy). Obiekt wyposażony jest w instalację oświetlenia zewnętrznego – latarnie LED, instalację monitoringu wizyjnego (7 kamer) z rejestratorem zlokalizowanym w budynku. Teren przyłączony jest do sieci energetycznej, wodociągowej i jest wyposażony w zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo o poj. 10 m3).Wjazd na działkę z drogi gminnej. Obok budynku wyznaczony jest teren pod ustawienie małej gastronomii typu „food truck”, wykonane są w tym miejscu przyłącza energetyczne oraz wod.-kan. w studzience.

Liczba osób, które wpłaciły wadium – 2

Liczba dopuszczonych do przetargu – 2

Liczba przystępujących do przetargu –2

Cena wywoławcza – 2000,00 zł. netto miesięcznie plus podatek VAT

Rozstrzygnięcie -  brak

Cena osiągnięta -      0 zł.

Niniejszą informację umieszcza się na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu na okres 7 dni od dnia 02.06.2021 r. oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach oraz w BIP.

 

Słomniki 02.06.2021r

Podkategorie