Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że Powiat Krakowski przystąpił do Projektu „Wspieramy rodziny – kompleksowy program pomocy Powiatu Krakowskiego”, w ramach Regionalnej Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, 9 Osi Priorytetowej Region spójny społecznie. Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałania 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.   

Publikujemy Komunikat Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego nt. organizacji pracy urzędów.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń parter) został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym – 2 garaże, teren pod postój samochodów (na rzecz dotychczasowych dzierżawców).

 

               

Obwieszczenie w sprawie scalenia.

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Burmistrz Gminy Słomniki informuje, że w Urzędzie Miejskim w Słomnikach ul. Kościuszki 64 (tablica ogłoszeń – parter, hol) zostały wywieszone na okres 21 dni

wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  –  lokale mieszkalne  (nabywa najemca lokalu).

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną od 20 marca do 9 kwietnia w całej Polsce będą obowiązywały następujące ograniczenia.

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Słomnikach przy ul. Niecałej ma swoją stronę internetową.

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Podkategorie