Informacja Burmistrza Gminy Słomniki z działalności pomiędzy sesjami Rady Miejskiej 12.05.2023 – 22.06.2023.

Spotkania i uroczystości

 1. Gminne zawody sportowo – pożarnicze w Wężerowie /seniorzy i MDP/
 2. Udział w uroczystości 150 lecia PSP w Krakowie
 3. Uroczystość 140 lecia OSP Słomniki
 4. Uroczystość 90 lecia OSP Miłocice
 5. Uroczystość 95 lecia OSP Smroków
 6. Powiatowe zawody sportowo – pożarnicze MDP w Biskupicach
 7. Walne LGD Jurajska Kraina
 8. Rada LGD Jurajska Kraina
 9. Konkurs matematyczno – przyrodniczy pod patronatem Marszałka WM Łukasza Smółki w Niedźwiedziu
 10. I turniej SEIDO Karate w Niedźwiedziu
 11. Spotkanie z przedstawicielami PKP PLK w sprawie modernizacji stacji kolejowej w Niedźwiedziu oraz Smrokowie
 12. Spotkanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z gminy Słomniki i Kocmyrzów – Luborzyca
 13. Spotkanie w Metropolii Krakowskiej – deklaracja współpracy szczególnie w zakresie organizacji transportu zbiorowego
 14. Spotkanie w ZDPK w ramach IV rejonu :

- Propozycja przejęcia przez gminy zimowego utrzymania dróg powiatowych

- Oświetlenie przejścia dla pieszych w Polanowicach

- Wyświetlacz prędkości w Niedźwiedziu

- BRD - brak informacji

 1. Udział w konferencji na temat poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej – szkoła neutralna klimatycznie, nawiązanie współpracy z Małopolskim Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej
 2. Powiatowy Dzień Seniora w Więckowicach
 3. Bieg wiosenny w Prandocinie /turniej biegowy młodzieży szkolnej/
 4. Perełki – przegląd twórczości MGCK
 5. Przygotowania do Bitwy Regionów – powiatowy konkurs kulinarny w ramach Małopolskiego Święta Czosnku
 6. Forum Wójtów i Burmistrzów Małopolski

Drogi gminne:

 1. Zakończono prace związane z remontem cząstkowym dróg i ulic gminnych na terenie gminy Słomniki na kwotę 100.767,75 zł. Wykonawcą była Firma Robót Ziemnych Prace Remontowo – Budowlane, Katarzyna Górnikowska, Wilków 84,
 2. Został otwarty przetarg na remont dróg gminnych o nawierzchni kamiennej – II postępowanie:

- Remont drogi wewnętrznej w Ratajów koło „czworaków”

           - Remont drogi wewnętrznej w Orłowie do posesji nr 1

           - Remont drogi wewnętrznej w Trątnowice do posesji nr 8

           - Remont drogi wewnętrznej w Ratajowie (Kleśnia przy lesie)

           - Przebudowa drogi wewnętrznej działka nr 218 w m. Kępa

           - Remont drogi wewnętrznej nr 302/1 w m. Polanowice

Najtańsza oferta firmy F.H.U RADICAL Piotr Kowalik, Skrzeszowice, ul. Malinowa 16 na kwotę: 339.341,75 zł. Termin wykonania prac do końca sierpnia br.

 1. Drogi rolnicze – najtańsza oferta jest konsorcjum firm Walkor Sp. z o.o. i Walkor Zakład Robót Drogowych i Ogólnobudowlanych na kwotę 848.308,55 zł na wykonanie zadań pn.:

- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 549/9 i 549/4 w miejscowości Smroków,

           - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól na działce nr 425 w Niedźwiedziu

Termin wykonania: do końca sierpnia br.

Dofinansowanie z budżetu Województwa Małopolskiego w wysokości 350.000,00 zł

 1. Zakończono budowę drogi gminnej:

- za halą sportową od ul. Św. Jana Pawła II do ul. Poniatowskiego w Słomnikach

Wartość inwestycji: 1.986.804,04 zł

Wykonawca: F.H.U RADICAL Piotr Kowalik, Skrzeszowice, ul. Malinowa 16

 Prace drobne:

 1. Poprawiono nawierzchnię drogi wzdłuż torów kolejowych do mostu w miejscowości Miłocice poprzez dowiezienie i wyrównanie materiału kamiennego
 2. Odtworzono rów przydrożny na długości ok. 80m w miejscowości Janikowice
 3. Naprawiono zapadniętą nawierzchnię z kostki brukowej na chodnikach przy ul. Moniuszki i Brykalskiego w Słomnikach
 4. Zostało wykonane odwodnienie liniowe przy parkingu na ul. Poniatowskiego w Słomnikach

Oświetlenie drogowe

Zakończenie zadania pn. „Montaż słupów stalowych wraz z lampami solarnymi
w miejscowości Januszowice- 3 szt. i Polanowice- 3 szt.”

Wykonawca – Firma Handlowo-Usługowa ELDO Jacek Mucha, Krępa 131A, 32-075 Gołcza.

Wartość inwestycji wyniosła 25.830 zł.

Drogi powiatowe:

 1. Rozstrzygnięto przetarg na remont ul. Słowackiego w Słomnikach – wykonawca firma FPHT TRANSFIG Wiesław Figa, Podświerkle 62, 32-061 Przeginia Duchowna, wartość zadania 814 000 zł, realizacja do końca roku
 2. Rozstrzygnięto przetarg na remont drogi powiatowej w Lipnej Woli – wykonawca firma COLAS POLSKA ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie, wartość zadania 835 432,00 zł, zakres zostanie poszerzony do 1 000 000zł, realizacja do końca lipca
 3. Budowa drogi powiatowej od skrzyżowania z DK7 do składu Niedźwiedź – został wybrany wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL ul. Salwatorska 14 Kraków, wartość zadania 32 041 500 brutto
 4. Droga powiatowa od składu Niedźwiedź do drogi Kocmyrzowskiej – w trakcie realizacji / termin do końca roku/
 5. Dokumentacja na utwardzone pobocze w Wężerowie– termin realizacji październik
 6. Dokumentacja na chodnik w Polanowicach w stronę Marszowic– termin realizacji wrzesień

Inicjatywy Samorządowe – drogi wojewódzkie:

Zakończono prace związane z budową chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 775 w miejscowości Brończyce i Waganowice.

Wykonawca: „TOM-BUD” Firma Budowlano-Usługowa, Wiesław Michalski.

Wartość inwestycji: 1.169.974,37 zł (w tym udział Województwa w wysokości 627.166,43 zł i udział Gminy w wysokości 542.807,94 zł)

Przetargi:

 1. Remont pokrycia dachu budynku administracyjnego Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy BGJ PROFI Spółka z o.o., ul. ks. Michała Mostnika 8, 70-672 Szczecin, cena 199 118,55 zł

 1. Remont polegający na malowaniu ścian w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach. Złożono 7 ofert . Najtańsza oferta firmy Almana, Klucze, ul. Sosnowa 12/34, cena 107 000 zł
 2. Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na istniejącym placu zabaw przy ulicy Wolności w Słomnikach

Złożono 7 ofert, najtańsza oferta firmy MASTERS RUBBER CICHOPEK ROMAN, Fryderyka Chopina 38/16, 41-400 Mysłowice, cena 110 430,63 zł

 1. Wykonanie dokumentacji na budowę kładki dla pieszych nad rzeką Szreniawa w Słomnikach

Złożono 2 oferty, najtańsza oferta firmy Piotr Konka Obsługa Inwestycji Budowlanych, Plac Wolnica 4/32, 30-060 Kraków z ceną 73 185,00 zł

 1. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i koncepcji architektonicznej dla zadania - Budowa budynku Urzędu Miejskiego w Słomnikach

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy PROLOG sp. z o.o., ul. Wandy 4/8, 53-320 Wrocław, cena 62 730,00 zł

 1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta i gminy Słomniki w II półroczu 2023 r.

Cześć 1 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słomniki,

PUK TAMAX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tyniecka 1, 32-050 Skawina

Łączna cena oferty brutto: 1 628 100,00 PLN

Część 2- odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Słomniki, z tak zwanych ,,wystawek”.

ECOPELL SP.Z O.O. JANUSZOWICE 120, 32-090 SŁOMNIKI

Łączna cena oferty brutto: 133 218,00 PLN

 1. Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy i rozbudowy dróg na terenie Gminy Słomniki
 2. Sukcesywna dostawa paliw płynnych w II półroczu 2023 roku

Złożone wnioski i uzyskane dofinansowania:

 1. Złożenie wniosku w ramach konkursu „Małopolskie świetlice wiejskie 2023”
  o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn.: „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłocice, Gmina Słomniki”. Wnioskowana kwota dotacji wynosi 18.900,00 zł.

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

 • wnioski o dotację złożone i przesłane do WFOŚ w Krakowie: 12
 • wnioski oczekujące na uzupełnienia przez beneficjentów: 10
 • wnioski rozliczeniowe dot. zrealizowanych inwestycji: 9

PROJEKT PARASOLOWY OZE - dotacja do instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła i magazynów energii

W dniach 5 i 12 czerwca odbyły się spotkania informacyjne prowadzone przez przedstawiciela firmy DOEKO związane z możliwością skorzystania z dotacji w ramach projektu parasolowego OZE. Spotkania odbyły się w Słomnikach, Miłocicach, Prandocinie i Niedźwiedziu

Od 13 czerwca b.r. właściciele / współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych/ zainteresowani skorzystaniem z dotacji do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła, magazynów energii mają możliwość zapisania się do projektu składając „Deklarację członkostwa w projekcie”.

Informacje, wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słomnikach. Więcej informacji można uzyskać u Ekodoradcy, Urząd Miejski w Słomnikach, tel. 12 388-11-02 wewn. 140.

Aktualnie złożono 7 ankiet

Sprawy bieżące:

 1. Dokonano odbioru inwestycji związanej z przebudową i rozbudową budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Słomnikach przy ulicy Żeromskiego. GOPS przeprowadza świetlicę dla młodzieży do nowej lokalizacji.
 2. Trwają roboty budowlane  związane z modernizacją ZS w Waganowicach, II Etap- Rozbudowa budynku szkoły o klatkę schodową i zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń po mieszkaniach.
 3. Trwają roboty związane z  remontem  sali świetlicy w Prandocinie /ostatnie prace wykończeniowe/
 4. Wykonano i odebrano roboty budowlane w budynku gospodarczym w Zaborzu w zakresie rozbiórki części budynku.
 5. Wykonano i odebrano plac  zabaw w Słomnikach ul. 3 Maja w Słomnikach. Trwa końcówka prac na placu przy ul. Krasińskiego. Trwa niwelacja i plantowanie  terenu  przy budowie placu zabaw na  Niecałej.
 6. Przekazano plac budowy pod ocieplenie stropu na budynku MGCK przy ulicy Wolności. Wykonawca jest w trakcie wykonywania robót.
 7. Przekazano plac budowy pod remont mieszkania komunalnego w Niedźwiedziu w ramach programu grantowego "Małopolska Tarcza Humanitarna”. Wykonawca jest w trakcie wykonywania remontu.
 8. Wywieziono i zutylizowano 190 ton eternitu. Kwota 100.548zł. Usługę wykonała firma: Środowisko i Innowacje Sp. z o.o. ul. Złota 59 00-120 WARSZAWA
 9. Uruchomienie tężni solankowej w parku w Rynku w Słomnikach
 10. Konkursy na dyrektorów szkół

- ZSO w Słomnikach  Pani Grażyna Dubiel

- SP w Smrokowie Pan Jerzy Domagała

- ZS w Waganowicach - brak kandydatów – konkurs będzie powtórzony

 1. Odbyły się spotkania wiejskie w Czechach na Zaborzu podczas których poinformowano mieszkańców o możliwości skorzystania z dofinansowań w ramach programów: Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moje Ciepło.
 2. Objazd placów zabaw – 22 obiekty, 3 w trakcie realizacji, 6 przy szkołach,  skatepark, kąpielisko, brak w Lipnej Woli, Orłowie i Zaborzu

Zakończono przeglądy techniczne placów zabaw na terenie gminy Słomniki, trwa wdrażanie rekomendacji, ogólnie stan placów zabaw jest dobry, w tym roku zostaną wymienione wykazane w protokołach pokontrolnych urządzenia. Wymieniono piasek we wszystkich piaskownicach na placach zabaw. Koszt obu zadań wyniósł łącznie 22 880 zł brutto.

 1. Uporządkowano teren przy szatni w Polanowicach poprzez wywiezienie śmieci i gruzu oraz dowiezienie ziemi wraz z jej rozplantowaniem
 2. Dzikie wysypiska – usunięto 17 dzikich wysypisk, do realizacji kolejne 18 interwencji śmieciowych
 3. Brak wniosków przewoźników w sprawie wjazdu na osiedle

 

Gospodarka nieruchomościami – akty notarialne

 1. Zamiana lokalu mieszkalnego nr 17 o pow. 33,14 m2 przy ul. Kolejowej 3 w Słomnikach stanowiącego własność Gminy Słomniki na działkę ewidencyjną nr 1027 o pow. 0,0320 ha zabudowaną budynkiem mieszkalnym i gospodarczym położoną przy Rynku w Słomnikach
 2. Sprzedaż działki nr 160 o pow. 0,0640 ha w Kacicach w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (tryb bezprzetargowy) za kwotę 3 753,96 brutto (3 052,00 zł + podatek VAT 23% 701,96 zł).
 3. Zakup działki nr 5/4 o pow. 0,0544 ha położonej w Szczepanowicach przez Gminę Słomniki za kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem pod drogę gminną publiczną.
 4. Sprzedaż działki nr 395 o pow. 0,3653 ha położonej w Prandocinie za kwotę 22 834,95 zł brutto (18 565,00 zł + podatek VAT 23% 4 269,95 zł) – tryb przetargu ustnego nieograniczonego, trzeci przetarg.

 

Brygada remontowa wykonała następujące roboty:

 • Koszenie trawy na terenach gminnych: skatepark, kąpielisko w Januszowicach, teren przy urzędzie miejskim, teren przy Miejskiej Bibliotece Publicznej
 • Przygotowanie terenu w Strefie rekreacji w Januszowicach do sezonu letniego, konserwacja rowerków i kajaków, sprzętu na kąpielisku
 • Przewóz ogrodzenia z placu zabaw z ulicy Krasińskiego
 • Naprawa dróg gminnych asfaltem
 • Transport z Krakowa i montaż znaków drogowych na drogach gminnych
 • Montaż luster drogowych
 • Wymiana toalet w mieszkaniach socjalnych ul. Kościuszki
 • Transport mebli ze świetlicy ul. Mickiewicza do nowego budynku
 • Naprawa ławek na skateparku
 • Wymiana żarówek w lampach ulicznych
 • Obcinka krzewów i koszenie trawy teren urzędu
 • Obcinka drzew na drogach Niedźwiedź i Prandocin Wysiołek
 • Malowanie sali w remizie w Janikowicach

 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krakowie II w sprawie podziału Gminy Słomniki na stałe obwody głosowania:

 1. Słomniki 3 obwody
 2. Niedźwiedź, Ratajów
 3. Szczepanowice
 4. Januszowice, Kacice, Lipna Wola
 5. Prandocin, Prandocin-Iły
 6. Orłów, Wężerów
 7. Janikowice, Muniakowice
 8. Polanowice
 9. Waganowice
 10. Smroków, Zagaje Smrokowskie
 11. Trątnowice
 12. Prandocin-Wysiołek
 13. Czechy
 14. Brończyce
 15. Kępa
 16. Miłocice
 17. Zaborze

Wybory Ławników:

Na wniosek Prezesa Sądu Okręgowego w Krakowie Rada Miejska w Słomnikach dokona wyboru ławników do :

-Sądu Okręgowego w Krakowie

- Sądu Rejonowego w Miechowie

- Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty

Zgłoszenia do końca czerwca

 

Burmistrz Gminy Słomniki

Paweł Knafel