herb gminy słomniki archanioł Michał

Burmistrz Gminy Słomniki ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. inwestycji

1.          Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
 • brak skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nieposzlakowana opinia;
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku;
 • wykształcenie wyższe techniczne;
 • posiadanie prawa jazdy.
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym aplikacji biurowych.

2.     Wymagania dodatkowe:

 • wiedza w zakresie przepisów prawa a w szczególności ustroju administracji publicznej, przepisów kpa, ustawy o samorządzie gminnym i innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej;
 • znajomość przepisów,  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, ustawy z dnia 11 września 2019 r.
 • posiadanie uprawnień budowlanych  jednej ze specjalności:  architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej (mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej i wyburzeniowej), instalacyjnej (instalacje telekomunikacyjne, instalacje sanitarne i elektryczne).
 • znajomość programów do kosztorysowania;
 •  samodzielność, odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, lojalność, obowiązkowość.
 •  mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku związanym z prowadzeniem inwestycji budowlanych.

3.     Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Wykonywanie czynności związanych z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Sprawdzanie i kompletowanie dokumentacji projektowych przed wystąpieniem do właściwych organów administracji architektoniczno-budowlanej w sprawach zgłoszeń wykonywania robót lub pozwoleń na budowę;
 • Koordynowanie i nadzorowanie spraw związanych z realizacją inwestycji i remontów prowadzonych na terenie Gminy w zakresie robót kubaturowych oraz nadzór nad prowadzonymi inwestycjami, kontrola zgodności wykonania robót z dokumentacją oraz terminowym przebiegiem robót;
 • Prowadzenie rejestru i przechowywanie zawiadomień oraz decyzji o pozwoleniu na budowę wpływających ze Starostwa Powiatowego oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego;
 • Zlecanie przeglądów technicznych budynków;
 • Prowadzenie i przechowywanie pełnej dokumentacji związanej z działalnością inwestycyjną i remontową robót kubaturowych;
 • Przygotowywanie dokumentacji do przetargów na roboty inwestycyjne i remontowe obiektów kubaturowych;
 • Przekazywanie placów budów dla obiektów kubaturowych;
 • Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich na zadania realizowane na terenie Gminy;
 • Prowadzenie lub zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań oraz zapewnienie nadzoru autorskiego dla zadań inwestycyjnych.
 • Prowadzenie uzgodnień związanych z przygotowywaniem dokumentacji projektowej.
 • Współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdań Głównego Urzędu Statystycznego,
 • Archiwizacja spraw z zakresu czynności.

4. Wymagane dokumenty:

- list motywacyjny,

- życiorys (CV),

- kwestionariusz osobowy,

- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

- oświadczenie o niekaralności,

- oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na danym stanowisku,

- oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

5. Warunki pracy:

budynek piętrowy – brak windy

brak uciążliwych i szkodliwych warunków pracy

czas pracy: 1 etat

wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 4.800,00 zł – 6.000,00 zł brutto w zależności od posiadanego doświadczenia.

Więcej TUTAJ