Zarząd województwa ogłosił konkurs wspomagający rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz opiekę nad dziedzictwem niematerialnym Małopolski. Na ten cel przeznaczył w budżecie 1 290 tys. zł.

Dziedzictwo niematerialne to zwyczaje, tradycje i obrzędy, pozwalające na tworzenie i poznawanie lokalnej kultury ludowej. Niezwykle istotny jest zakup strojów ludowych, połączony z organizacją wydarzeń związanych z popularyzacją dziedzictwa kulturowego Małopolski (spotkań, koncertów, warsztatów, wystaw, szkoleń, konkursów, pokazów).

W ramach realizacji zadania oferent zobowiązany będzie do organizacji co najmniej jednego wydarzenia popularyzującego dziedzictwo regionu (spotkania, koncertu, warsztatu, wystawy, szkolenia, konkursu, pokazu) i przeznaczenia co najmniej 70% wysokości przyznanej dotacji na zakup strojów lub elementów strojów regionalnych z terenu Małopolski. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1.01.2024, a kończyć nie później niż 31.12.2024. Ze środków dotacji pokrywane mogą być koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy.

Oferent zobowiązany jest do wykazania się własnym wkładem w wysokości 10% wszystkich kosztów zadania. Obowiązkowe jest wykazanie zarówno „innych środków finansowych” jak i „wkładu osobowego” w kosztorysie. Nie przewiduje się wyceny wkładu rzeczowego w kosztorysie zadania. W ramach konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Maksymalna kwota oczekiwanej przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego nie może być większa niż 35 000 złotych.

Więcej o konkursie w tym miejscu.

Źródło: UMWM