herb gminy Słomniki św. Michał Archanioł

„Wymiana źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych (biomasa i paliwa gazowe) na terenie gmin Skała, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Słomniki i Sułoszowa”

Projekt jest realizowany w partnerstwie 5 Gmin: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa. Liderem projektu jest Gmina Skała. Celem projektu jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań w pięciu Gminach: Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa.

Przedmiotem projektu jest wymiana starych kotłów węglowych na kotły gazowe/na biomasę wraz z wykonaniem wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska i jakości życia mieszkańców gmin Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki oraz Sułoszowa poprzez kontynuację rozpoczętych działań w zakresie m.in. ograniczenia niskiej emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, montaż kolektorów słonecznych/fotowoltaiki/pomp ciepła czy źródeł ciepła tj. pieców na pellet czy kondensacyjnych kotłów gazowych dla domów prywatnych jak i budynków użyteczności publicznej. Wymienione powyżej Gminy ściśle ze sobą współpracują, funkcjonują w jednym obszarze, realizują wspólną politykę promocyjną w obszarze turystyki, stąd też są mocno zainteresowani dobrą jakością powietrza. Wszystkie pięć Gmin funkcjonuje w Krakowskim Obszarze Metropolitarnym.  Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami na potrzeby opracowania poszczególnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej w gminach, Iwanowice, Jerzmanowice-Przeginia, Skała, Słomniki i Sułoszowa największe zużycie energii finalnej jak i emisja CO2 w obszarze gminy pochodziło z budynków indywidualnych oraz transportu prywatnego i publicznego. W związku z powyższym jednym z głównych działań wyznaczonych we wszystkich PGN, zmierzających do poprawy stanu powietrza w obszarze wszystkich gmin jest wymiana przestarzałych kotłów i instalacji grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych.

Projekt jest niezbędny do realizacji ze względu na fakt, że tereny przewidziane do realizacji to tereny bogate w zasoby przyrodnicze podlegające ochronie. Tutaj m.in. zlokalizowany jest Ojcowski Park Narodowy, tereny chronione w ramach Obszaru NATURA 2000, Dłubniański Park Krajobrazowy. Poprzez wymianę systemów ogrzewania przede wszystkim starych kotłów węglowych na nowoczesne kotły na paliwa gazowe, biomasę nastąpi obniżenie stężeń pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5.

Odbiorcami końcowymi są mieszkańcy wszystkich w/w Gmin, którzy posiadają stare, nieefektywne kotły grzewcze, a przede wszystkim kotły grzewcze emitujące dużą ilość szkodliwych substancji do środowiska naturalnego. Łącznie w pięciu Gminach przewidziano do wymiany 328 kotłów w podziale na poszczególne Gminy:

Gmina Iwanowice – 42 kotły,

Gmina Jerzmanowice-Przeginia – 152 kotły,

Gmina Skała – 40 kotłów,

Gmina Słomniki – 45 kotłów,

Gmina Sułoszowa – 49 kotłów.