z lotu ptaka staw

Burmistrz Gminy Słomniki OGŁASZA przetarg ustny nieograniczony NA DZIERŻAWĘ.

Miejscowość: Januszowice

Nr. Księgi Wieczystej: KR1S/00016690/5

Opis przedmiotu  dzierżawy: Przedmiotem dzierżawy jest część działki nr 346/5 o pow. około 65m(7,3m x 8,9m) położonej na terenie strefy rekreacji w miejscowości Januszowice z przeznaczeniem na 2 stanowiska pod małą gastronomię mobilną, trwale nie związaną z gruntem. Istnieje możliwość przyłącza energetycznego oraz wod-kan w studzience.

Okres dzierżawy: od 1.05.2024 r. do 30.09.2024r.

Wysokość miesięcznego czynszu: 700,00 zł brutto za każde stanowisko

Termin wnoszenia czynszu: do 10 dnia każdego miesiąca. Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania wszelkich świadczeń o charakterze publiczno-prawnym związanych z dzierżawioną częścią nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 29.04.2024r. o godz. 1200 W sali obrad Urzędu Miejskiego w Słomnikach ul. Tadeusza Kościuszki 64.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 70 zł, które należy wpłacić do dnia 24.04.2024r. na konto Urzędu Miejskiego w Słomnikach w Banku Spółdzielczym w Słomnikach nr 39 8614 0001 0000 0000 0420 0019.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawy. Pozostałym uczestnikom przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone w terminie 3 dni od zakończenia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się bez usprawiedliwienia w urzędzie i uchyli się od zawarcia umowy organizator przetargu może odstąpić od umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje na temat przetargu można pozyskać w Urzędzie Miejskim w Słomnikach pok. 8, tel. 12 388 11 02 wew. 108.

W uzasadnionych przypadkach Burmistrz Gminy Słomniki może odwołać przetarg.

 

 

Słomniki, 28.03.2024r