W okresie wakacji 2024 roku zostaną zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Krakowie:

  • dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu w Centrum Rehabilitacji Rolników w Horyńcu Zdroju w terminie 23.06-13.07.2024 r., 14.07- 03.08.2024 r.
  • dla dzieci z chorobami układu oddechowego w Centrum Rehabilitacji Rolników w Iwoniczu Zdroju w terminie 10.07- 30.07.2024 r.

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKOWANIA DZIECI NA TURNUSY

  • Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie–ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.
  • Wiek – dzieci urodzone w latach 2009 – 2017 (7-15 lat).
  • Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą, wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, przez którego leczone jest dziecko.

Druk  wniosku jest dostępny w Oddziale Regionalnym i Placówkach Terenowych KRUS oraz na stronie www.gov.pl/krus

Do wniosku należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 stanowiący dodatkową informację o stanie zdrowia dziecka oraz załącznik nr 6 oraz 7.

  • Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o niepełnosprawności), z zastrzeżeniem, że są zdolne do samoobsługi.

Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje pod nadzorem pracowników KRUS, odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie OR KRUS w Krakowie – CRR KRUS.

Wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do Oddziału Regionalnego KRUS w Krakowie do 10 maja 2024 r.

Źródlo: KRUS