godło Polski

Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924 ze zmianami),

Wojewoda Małopolski

zawiadamia o wszczęciu 5 marca 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI‑II.7840.30.6.2024.EL), na wniosek z 04.03.2024 r. (na wezwanie z 12.03.2024 r. uzupełniony 4 kwietnia 2024 r.) złożony przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa,

w sprawie

wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.:

Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym:

  • budową Stacji Regulacyjno-Pomiarowej (SRP) oraz Stacji Pomiarowej EC (SPEC) „Kraków-Przewóz” – miasto Kraków, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
  • budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 700 „Skrzeszowice” – gmina Kocmyrzów-Luborzyca, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
  • budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 700 „Kraków-Jeziorko” – miasto Kraków, wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
  • budową śluzy nadawczo-odbiorczej (SNO) DN 700 „Wężerów” – gmina Słomniki, z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
  • budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 8,4 MPa, długość ok. 1 km wraz z niezbędną infrastrukturą (odgałęzienie DN 500);
  • budową Zespołu Zaporowo-Upustowego (ZZU) DN 500 „Kraków-Na Niwach” – miasto Kraków (wraz z przebudową układu włączeniowego w istniejący system), wraz z drogą dojazdową i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą;
  • budową gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 o długość ok. 0,1 km łączącego projektowaną stację regulacyjno-pomiarową (SRP) Kraków-Przewóz z istniejącym gazociągiem DN 500 (gazociąg połączeniowy DN 300);
  • budową kablowej linii światłowodowej (wzdłuż gazociągu DN700) oraz budową elementów ochrony katodowej;
  • budową fragmentu linii napowietrzanej elektroenergetycznej nN (po wcześniejszej rozbiórce istniejącego odcinka kolidującego z projektowanym zamierzeniem budowlanym);
  • przebudową istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300 na długości ok. 0,2 km (przebudowywany gazociąg DN 300).

Dane nieruchomości (miejsce wykonywania robót budowlanych):

Inwestycją objęte są nieruchomości (lub ich części) położone w granicach terenu wskazanego we wniosku, zlokalizowane w województwie małopolskim - w załączniku.

Źródło MUW

Załączniki:
Pobierz plik (WI II.7840.30.6.2024 obwieszczenie Z i P - TREŚĆ.docx)WI II.7840.30.6.2024 obwieszczenie Z i P - TREŚĆ.docx[ ]310 kB2024-04-24 09:21